Algemane voorwaarden

DH Webcreation

dhw

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door “DH Webcreation” zijn slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door “DH Webcreation” van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door “DH Webcreation” . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan “DH Webcreation”.

 

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

De door “DH Webcreation” gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). “DH Webcreation” is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is “DH Webcreation” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgave verplichten geenszins “DH Webcreation” tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst. Alsook de opdracht gegeven te zijn geweest via mail komt de overeenkomst tot stand.

 

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door “DH Webcreation” in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door “DH Webcreation” meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
Al onze facturen zijn betaalbaar in drie stappen. 20% bij akkoord offerte, 40% akkoord layout , 40% bij aflevering website.

 

Artikel 4: Leverings-, betaal –en protesttermijnen

De door “DH Webcreation” opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan “DH Webcreation” en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft “DH Webcreation” tevens het recht om een administratiekost van 25 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

 

Artikel 5: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door “DH Webcreation” voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door “DH Webcreation” wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van “DH Webcreation” leiden. Geen enkele overeenkomst met “DH Webcreation” brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. “DH Webcreation” of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

In geen geval is “DH Webcreation” aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. “DH Webcreation” kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het “DH Webcreation” netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van “DH Webcreation”. “DH Webcreation” zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de “DH Webcreation” gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van “DH Webcreation” volgens of in verband met een met de “DH Webcreation” gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

 

Artikel 7: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt “DH Webcreation”, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door “DH Webcreation” tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat “DH Webcreation” toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: contact@dh-webcreation.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot contact@dh-webcreation.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. “DH Webcreation” behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Artikel 8: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met “DH Webcreation” voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van “DH Webcreation”. Indien een bepaling van een met “DH Webcreation” gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan “DH Webcreation” worden meegedeeld.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met “DH Webcreation” is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met “DH Webcreation” zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Hasselt.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen “DH Webcreation” en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij “DH Webcreation” of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “DH Webcreation” de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van “DH Webcreation” of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. “DH Webcreation” staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door “DH Webcreation” geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

 

Voorwaarden Hosting & Domeinnaam:

Artikel 1: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
Artikel 2: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van “DH Webcreation” onder de URL www.dh-webcreation.be en verklaart dat “DH Webcreation” hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. “DH Webcreation” draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz… De klant zal “DH Webcreation” telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Logo FeWeb DH Webcreation Webdesign

Lid van

Logo Google DH Webcreation

Certification

Email

hello@dh-webcreation.be

contact@dh-webcreation.be

Telefoon

+32 11 36 26 18

Office adres

Resterheidestraat 1
3940 Hechtel-Eksel, België

 This website is developed with the support of

Logo FIT Flanders Investement & Trade DH Webcreation

©2009 – 2019 DH Webcreation
Let’s make it great!